Tăng theo dõi

( * ) Mẫu link chuẩn : https://www.lazada.vn/shop/abc

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Ghi chú Trạng thái Thời gian